Tin PVEP PVEP TẬP TRUNG ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Với việc phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã đề ra những giải pháp tiết giảm, tối ưu chi phí trong hoạt động khai thác nhằm đảm bảo duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh.