Tin PVEP PVEP VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN PETROVIETNAM KÝ KẾT THỎA THUẬN DÀI HẠN VỀ CUNG CẤP DẦU THÔ VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM DẦU
Ngày 22/01/2021, tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã cùng các đơn vị thành viên, liên doanh thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro), Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL), Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Lễ ký các thoả thuận và hợp đồng dài hạn về cung cấp dầu thô và tiêu thụ các sản phẩm dầu.