Tin PVEP PVEP HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH QUÝ I/2021
Với nỗ lực trong quản lý điều hành sản xuất và giá dầu duy trì ở mức khả quan, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu Quý I/2021