Tin PVEP Bàn giao nhiệm vụ Lãnh đạo cấp cao PVEP
Thực hiện sự phân công và điều động của Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn, ngày 18/04/2018 vừa qua, Nguyên Chủ tịch và Nguyên Tổng Giám đốc PVEP đã bàn giao nhiệm vụ lại cho Tân Chủ tịch và Tân Tổng Giám đốc PVEP. Việc tiếp nhận một Tổng Công ty chủ lực trong lĩnh vực hoạt động cốt lõi của Tập đoàn với khối lượng công việc nhiều bên cạnh việc Tân Chủ tịch và Tân Tổng Giám đốc PVEP cần có khoảng thời gian để cập nhật tình trạng hoạt động của các Ban trong Tổng Công ty. Thực hiện sự phân công và điều động của Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn, ngày 18/04/2018 vừa qua, Nguyên Chủ tịch và Nguyên Tổng Giám đốc PVEP đã bàn giao nhiệm vụ lại cho Tân Chủ tịch và Tân Tổng Giám đốc PVEP. Sau khoảng thời gian Tân Chủ tịch và Tân Tổng Giám đốc PVEP cập nhật tình trạng hoạt động của các Ban trong Tổng Công ty. ngày 18/05/2018, tại TPHCM đã diễn ra lễ ký biên bản bàn giao công việc giữa Nguyên Chủ tịch HĐTV với Tân Chủ tịch HĐTV, Nguyên Tổng Giám đốc với Tân Tổng Giám đốc PVEP