Tin PVEP PVEP ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, ĐẢM BẢO AN NINH NĂNG LƯỢNG CHO PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
Ngày 14/2 tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển PVEP định hướng đến năm 2035.