Tin PVEP PVEP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và hội nghị kiểm điểm với chủ đề "Tự soi - Tự sửa"
Ngày 20/5 tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và hội nghị kiểm điểm tập thể, người đứng đầu với chủ đề "Tự soi - Tự sửa".