Tin PVEP PVEP KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
Ngày 18/11, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.