Tin PVEP LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG LÔ 09-2/09 GIỮA PVEP VÀ VIETSOVPETRO
Ngày 17/5/2019), tại trụ sở của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận chuyển nhượng Lô 09-2/09 giữa Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Vietsovpetro.