Tin PVEP GIÁ DẦU DIỄN BIẾN PHỨC TẠP, PVEP VẪN HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CHỈ TIÊU KHAI THÁC VÀ DOANH THU QUÝ I
Tổng sản lượng khai thác quý I năm 2019 của PVEP đạt 1,17/2,51 triệu tấn quy dầu. Trong đó, khai thác dầu đạt 0,81 triệu tấn (đạt 103% kế hoạch quý) và sản lượng khí bán là 362 triệu m3 (đạt 105% kế hoạch quý).