PVOIL tổ chức thành công IPO
Vào lúc 8h30 ngày 25/01/2018, phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) được tiến hành tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
Đài Tiếng nói Việt Nam làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Vào lúc 8h30 ngày 25/01/2018, phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) được tiến hành tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh làm việc với DMC <
Vào lúc 8h30 ngày 25/01/2018, phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) được tiến hành tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.