• Con người

   

  Là nguồn lực quan trọng nhất, giúp tạo ra những giá trị và khác biệt của PVEP, với kiến thức, trình độ và kinh nghiệm không ngừng được tích lũy và phát triển.Con người PVEP hội đủ những nét tính cách đặc trưng của dân tộc và ngành nghề, Con người PVEP luôn phấn đấu hướng tới tính chuyên nghiệp, tiếp thu và ứng xử phù hợp với môi trường lao động quốc tế.

 • Năng lực lãnh đạo

   

  Là nhân tố then chốt giúp PVEP hoạch định và thực hiện thành công những mục tiêu phát triển bền vững, phát huy vận dụng những hệ thống và công cụ quản trị tiên tiến, đưa ra những quyết định chính xác, kịp thời.

 • Sức mạnh đoàn kết

   

  Là truyền thống tốt đẹp, là tính cách tiêu biểu của các thế hệ lãnh đạo và CBNV PVEP luôn đồng tâm nhất trí, xây dựng và hợp tác hướng đến thành công chung, lợi ích chung.

 • Tâm huyết, sáng tạo

   

  Là tính cách được đề cao trong toàn hệ thống và ở mỗi CBNV PVEP trong công việc, đáp ứng đòi hỏi của ngành công nghiệp dầu khí có độ phức tạp cao, công nghệ hiện đại và thực tiễn phong phú.

 • Tính hiệu quả, an toàn

   

  Là việc hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ với mức đầu tư nguồn lực tối ưu nhất và kiểm soát tốt rủi ro. Đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế nhờ tạo ra giá trị và lợi ích lớn từ hoạt động cốt lõi – thăm dò khai thác dầu khí, đồng thời các hoạt động phải luôn được đảm bảo an toàn ở mức độ cao nhất đối với con người, môi trường, công trình dầu khí và tài sản.

 • Tính minh bạch

   

  Là yếu tố xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống của PVEP, từ công tác quản trị, điều hành đến hoạt động sản xuất tại thực địa, các hoạt động hợp tác, kinh doanh và hành vi của mỗi cán bộ, nhân viên.

 • Tính hợp tác

   

  Là sự tôn trọng, chân thành ,chia sẻ và sẵn sàng cùng nhau làm việc, triển khai hoạt động vì mục đích chung, giải quyết các vấn đề chung; hành động một cách trách nhiệm, quan tâm đến quyền lợi của đối tác và các bên hữu quan.