..
Tiến sỹ Nguyễn Quỳnh Lâm 
Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVEP
Thông điệp của Chủ tịch

Với trọng trách tìm kiếm, thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên dầu khí, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã không ngừng nỗ lực để đổi mới quyết liệt, tăng tốc phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế với mục tiêu chiến lược đưa PVEP trở thành công ty dầu khí quốc tế hàng đầu khu vực, có nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, tiềm lực kinh tế, tài chính mạnh và có sức cạnh tranh cao.

Mặc dù xuất phát điểm muộn hơn so với các công ty dầu khí quốc tế, nhưng PVEP đã không ngừng nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đồng thời triển khai nhiều giải pháp đột phá về cơ cấu tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, tài chính, khoa học công nghệ... Đội ngũ cán bộ, kỹ sư và người lao động PVEP đã lên đường tới những vùng đất xa xôi với ý chí vượt khó, lòng quả cảm, sự quyết tâm để tìm nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá phục vụ cho Tổ Quốc. Và những thành công của PVEP đã khẳng định tầm nhìn, hướng đi đúng đắn của Tổng Công ty, cũng như đóng góp quan trọng vào sự nghiệp vinh quang của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong hơn nửa thập kỷ qua.

Thực hiện Chiến lược phát triển đến 2025, định hướng đến năm 2035, PVEP sẽ phát huy tối đa nội lực, tăng cường liên doanh liên kết với các đối tác chiến lược, tập trung triển khai các giải pháp, mục tiêu trọng điểm về đầu tư thăm dò khai thác dầu khí ở cả trong và ngoài nước nhằm đảm bảo gia tăng trữ lượng cho phát triển bền vững và tăng trưởng sản lượng khai thác dầu khí, nâng cao hiệu quả hoạt động, kết hợp hài hòa lợi ích của Tổng Công ty với mục tiêu phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam và nền kinh tế đất nước.

Những thách thức do cuộc khủng hoảng giá dầu trên thế giới mang lại trong thời gian qua là hết sức to lớn, cũng như các công ty dầu khí quốc tế khác, PVEP phải thích ứng điều chỉnh các mục tiêu phát triển đồng thời cần triển khai những giải pháp ứng phó phù hợp, điều hành linh hoạt, hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh.   

Phát huy truyền thống của những thế hệ đi trước, bằng sức mạnh đoàn kết và trí tuệ tập thể, PVEP quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, luôn kiên định và phấn đấu vì sự phát triển bền vững cũng như hướng tới xây dựng một môi trường giàu bản sắc và tính nhân văn, đưa Tổng Công ty tới tầm cao mới, vị thế mới, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Đảng, Chính phủ và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giao phó