PVEP hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng khai thác trong tháng 8/2022

08/09/2022

Với việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu khai thác, đảm bảo an toàn cho mỏ cùng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng trong tháng 8/2022, đặc biệt về đích sớm 123 ngày ở chỉ tiêu sản lượng khí xuất bán.

Trong tháng 8, PVEP và các đơn vị/dự án không để xảy ra sự cố/tai nạn tại văn phòng cũng như các công trình dầu khí. Tình hình an ninh an toàn biển trong tháng 8 cũng được duy trì, đảm bảo; các vụ vi phạm được kiểm soát, can thiệp kịp thời, không để xảy ra tai nạn sự cố liên quan đến việc vi phạm các công trình dầu khí. Bên cạnh đó, PVEP tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và thông suốt.

Tổng sản lượng khai thác dầu khí tháng 8 của PVEP là 0,3 triệu tấn quy dầu (Toàn đề án: 0,6 triệu tấn quy dầu), đạt 120% kế hoạch (KH) tháng; cộng dồn 8 tháng là 2,52 triệu tấn quy dầu (Toàn đề án: 5,06 triệu tấn quy dầu), đạt 119% KH 8 tháng và 79% KH năm.

Kỹ sư PVEP đang kiểm tra hệ thống trên giàn Đại Hùng 01

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu & condensate tháng 8 là 0,22 triệu tấn (Toàn đề án: 0,42 triệu tấn quy dầu), đạt 112% KH tháng; cộng dồn 8 tháng là 1,69 triệu tấn (Toàn đề án: 3,34 triệu tấn quy dầu), đạt 107% KH 8 tháng và 72% KH năm.

Sản lượng khai thác dầu/condensate tháng 8 cao hơn nhiều so với kế hoạch do PVEP đã lùi kế hoạch đóng mỏ TGT (Lô 16-1) & mỏ HSD-HST (Lô 15-2/01) để bảo dưỡng tàu FPSO từ ngày 14 - 21/8/2022 sang ngày 1-7/9/2022. Đồng thời, tối ưu khai thác các giếng, mở luân phiên các giếng giàn ĐH-01 và tăng choke giếng ĐH-13P/18P/24XP giàn ĐH-02 trong ngưỡng an toàn mỏ, ngoài ra hiệu quả máy nén khí và thành công chiến dịch bắn mở vỉa/WSO cho 9 giếng trong tháng 3 & 5/2022 đã giúp gia tăng sản lượng tại Lô 16-1 và các giếng khoan mới duy trì khai thác tốt.

Các mỏ hoàn thành/hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao tháng 8 gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1(a)), Lô 46CN, CNV (Lô 09-2), RĐ-PĐ (Lô 15-2), Cá Tầm (Lô 09-3/12), RĐ-RĐT (Lô 11-2), Bir Seba (Lô 433a&416b).

Đặc biệt, vào ngày 31/8 vừa qua, PVEP đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2022 về sản lượng khí bán là 834 triệu m3. Sản lượng khí bán tháng 8 là 84 triệu m3 (Toàn đề án: 174 triệu m3), đạt 147% KH tháng. Về công tác phát triển mỏ, PVEP đang tiếp tục tập trung kiểm soát tiến độ dự án mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12) với mục tiêu đưa vào khai thác trong tháng 12/2022; đẩy mạnh các công việc phát triển mỏ STT Pha 2B (Lô 15-1), mỏ Đại Hùng Pha 3 và một số lô, mỏ quan trọng khác.

Trên cơ sở thực hiện vượt mức kế hoạch khai thác, PVEP cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính. Tổng doanh thu tháng 8 phần PVEP là 4.002 tỷ đồng (Toàn đề án: 8.667 tỷ đồng; cộng dồn 8 tháng phần PVEP là 31.487 tỷ đồng (Toàn đề án: 69.605 tỷ đồng).

Nộp NSNN tháng 8 là 1.783 tỷ đồng, trong đó nộp Thuế (TN, XK, TNDN) phần PVEP là 1.394 tỷ đồng (Toàn đề án: 3.438 tỷ đồng), Lãi nước chủ nhà là 389 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng, PVEP đã nộp NSNN là 15.014 tỷ đồng, trong đó nộp Thuế (TN, XK, TNDN) phần PVEP là 10.525 tỷ đồng (Toàn đề án: 26.605 tỷ đồng), Lãi nước chủ nhà là 4.489 tỷ đồng.

Trong tháng 9, PVEP sẽ duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định với uptime >=98%. Đồng thời, tối ưu khai thác các giếng, tăng lưu lượng khai thác các giếng tiềm năng trong ngưỡng an toàn mỏ; thực hiện chiến dịch bắn vỉa/WSO cho 4 giếng Lô 16-1 từ 20/5/2022 (sớm hơn KH 1 tháng); tiếp tục thay ESP cho giếng SV-2P/7P Lô 15-1. Về công tác phát triển mỏ, PVEP sẽ tiếp tục tiến hành thi công và hoàn thành các giếng theo kế hoạch; Tiếp tục bám sát tiến độ dự án, phối hợp chặt chẽ cùng NĐH hoàn thành lắp đặt Topside giàn CTC-2 mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12).

Dự kiến sản lượng khai thác của PVEP trong tháng 9/2022 là 0,27 triệu tấn quy dầu (Toàn đề án: 0,56 triệu tấn quy dầu). Trong đó, sản lượng khai thác dầu và condensate: 0,19 triệu tấn (Toàn đề án: 0,40 triệu tấn), sản lượng khí xuất là 72 triệu m3 (Toàn đề án: 165 triệu m3). Về các chỉ tiêu tài chính trong tháng 9, dự kiến tổng doanh thu phần PVEP là 3.469 tỷ đồng (Toàn đề án: 7.716 tỷ đồng). Tổng số nộp NSNN dự kiến là 1.441 tỷ đồng, trong đó nộp Thuế (TN, XK, TNDN) phần PVEP là 1.128 tỷ đồng (Toàn đề án: 2.950 tỷ đồng); Lãi nước chủ nhà là 313 tỷ đồng.

Nguồn: Petrotimes

Lượt truy cập: 313