Công đoàn PVEP: An toàn lao động là văn hóa đặc trưng

12/06/2017

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất thì đảm bảo an toàn, sức khỏe và môi trường là mục tiêu quan trọng mà Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đặt ra. Nhờ đó, những năm qua, PVEP luôn được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Trong những năm qua, nhiều chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) đã được Đảng và Nhà nước thông qua đã phát huy hiệu lực và đi vào cuộc sống thực tế của người lao động (NLĐ) và gần đây nhất là Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12-1-2016 của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 5 là “Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động” đã được triển khai sâu rộng trong Tập đoàn nói chung và tại PVEP nói riêng.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động và hướng tới sự phát triển bền vững của PVEP, lãnh đạo chính quyền và lãnh đạo công đoàn các cấp đã thống nhất tiếp tục triển khai các nhiệm vụ và giải pháp về công tác ATVSLĐ - PCCN. Qua đó đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo PVEP, sự cố gắng nỗ lực của các cấp quản lý và cán bộ, công nhân viên, người lao động (CBCNV-LĐ) đối với công tác ATVSLĐ - PCCN trong tổng công ty. Các nhiệm vụ và giải pháp về ATVSLĐ - PCCN đều tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, cháy nổ, bệnh nghề nghiệp, ô nhiễm môi trường lao động, an toàn công nghệ, đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, trong đó xác định rõ nội dung triển khai cũng như thời gian thực hiện.


Diễn tập an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ tại PVEP

Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ một trong những nội dung hoạt động quan trọng của Tổ chức công đoàn. Trong những năm qua Công đoàn PVEP cùng các công đoàn cơ sở/công đoàn cơ sở thành viên (CĐCS/CĐCSTV) đã chủ động tích cực tham gia với chính quyền các cấp xây dựng, ban hành các quy định về công tác ATVSLĐ, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và NLĐ.

Trong những năm qua, các CĐCS/CĐCSTV đã tích cực phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác ATVSLĐ tại các đơn vị đặc biệt là tại các công trình, dự án; giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hộ lao động, quản lý, theo dõi hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên được thành lập từ cấp tổng công ty đến các đơn vị và hoạt động có hiệu quả.

Để triển khai có hiệu quả hoạt động này, Công đoàn PVEP tập trung phối hợp với chính quyền tổ chức nhiều hoạt động thường xuyên, trong đó công tác huấn luyện ATVSLĐ chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Việc quản lý hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các đơn vị trong tổng công ty đã được công đoàn tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần ngăn ngừa phát hiện kịp thời các sự cố, nguy cơ đến công tác an toàn, cháy nổ, vệ sinh môi trường, sức khỏe NLĐ.

Hoạt động trong lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, PVEP luôn duy trì thường xuyên việc cấp phát đồ dùng bảo hộ lao động cho cán bộ khi đi thực địa; trang bị đầy đủ các thiết bị PCCN để tạo môi trường làm việc an toàn, tránh tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho CBCNV-LĐ. Đồng thời, PVEP cũng tích cực phối hợp tổ chức các hội nghị tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ theo 2 hình thức trực tiếp và gián tiếp. Với cách thức tuyên truyền huấn luyện trực tiếp, Công đoàn PVEP tổ chức huấn luyện cho toàn thể CBCNV-LĐ về công tác ATVSLĐ, an toàn thoát hiểm tại nhà cao tầng, hiểu biết và trang bị bảo hộ lao động khi làm việc, có ý thức trách nhiệm làm việc an toàn. Đồng thời giới thiệu các nội dung văn bản pháp luật, các quy định về đảm bảo an toàn lao động trong lĩnh vực dầu khí, tăng cường công tác quản lý môi trường, tuyên truyền nâng cao ý thức của NLĐ về công tác an toàn lao động trong ngành, tổ chức các khóa đào tạo về PCCN, sơ cấp cứu, thoát hiểm khẩn cấp….

Bên cạnh đó, PVEP luôn tích cực phối hợp với nhà thầu theo dõi, phòng ngừa các vi phạm pháp luật, kịp thời báo cáo các diễn biến phức tạp về an ninh, an toàn đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Nhà nước, làm tốt công tác an ninh biển đảo, an toàn biển vùng nhạy cảm, quán triệt và chỉ đạo sâu sát tới các đơn vị thành viên, tại các công trình dầu khí nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tuyên truyền bảo đảm an ninh an toàn các công trình dầu khí biển và duy trì tuyên truyền an ninh an toàn qua đài thông tin duyên hải.

Trong 3 năm (2014-2016) Công đoàn PVEP đã tổ chức được 15 chương trình đào tạo; 21 khóa đào tạo với hơn 3.000 lượt NLĐ được tham gia đào tạo.

Nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh viên

Các CĐCS/CĐCSTV cũng luôn chú trọng tới việc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ an toàn vệ sinh viên thông qua việc tổ chức các đợt huấn luyện cũng như tham dự đầy đủ các lớp tập huấn ATVSLĐ do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức; đội ngũ an toàn vệ sinh viên tại các đơn vị đã hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt vai trò, gắn trách nhiệm của mình với công việc chuyên môn được phân công; tổ chức công đoàn các cấp luôn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATVSLĐ tại các đơn vị và tới NLĐ. Tăng cường tuyên truyền văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc, coi đó là một bước đột phá nhằm đưa các pháp lệnh về ATVSLĐ đến với đông đảo NLĐ. Các đơn vị định kỳ hằng năm đều tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của mạng lưới ATVSV hàng năm, tổ chức khen thưởng động viên, ghi nhận những kết quả hoạt động, khích lệ tinh thần đội ngũ an toàn viên, gắn trách nhiệm, quyền lợi với kết quả hoạt động.

Chính quyền và tổ chức công đoàn các cấp tại PVEP thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định, chế độ bảo hộ lao động cho NLĐ, chủ động rà soát, áp dụng các biện pháp phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ, tăng cường tổ chức các hoạt động huấn luyện đào tạo như mời báo cáo viên theo chuyên đề, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, giám sát ATVSLĐ tại các đơn vị.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác huấn luyện nhằm bảo vệ an toàn cho NLĐ, Công đoàn PVEP rút ra được một số bài học kinh nghiệm: Công đoàn các cấp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền để xây dựng và ban hành chương trình hoạt động cụ thể về công tác ATVSLĐ theo định kỳ, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện; tập trung đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, huấn luyện và tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATVSLĐ đến từng NLĐ tại các đơn vị; công đoàn cần phối hợp tốt với chính quyền thực hiện đầy đủ các quy định về bảo hộ lao động, không ngừng nâng cao chất lượng của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, đẩy mạnh phong trào thi đua Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ, động viên khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác này.

Có thể nói, công tác an toàn muốn thành công phải có sự tham gia của tất cả mọi người trong đơn vị, từ cấp lãnh đạo, người quản lý và NLĐ. Trong những năm qua, việc thực hiện tốt công tác bảo đảm ATVSLĐ - PCCN trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của PVEP.

Trong định hướng mục tiêu chiến lược đến năm 2025, công tác an toàn, sức khỏe, môi trường sẽ tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được PVEP chú trọng thực hiện, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, thân thiện môi trường.

Lượt truy cập: 124